รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559

ไฮเทคล้ำ
คุณธรรมเด่น
เน้นวิชาการ
Hightech Activities

รับสิทธิเรียนฟรี

นักเรียนชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา ได้รับสิทธิ เรียนฟรีในโครงการเรียนฟรี 15 ปี ตามโครงการรัฐบาล

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

โรงเรียนมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองโดยจะได้รับรายเดือนเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เดือนละ 2,200 บาทต่อเดือน

ฟรีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกคนจะได้รับชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนตลอดปีการศึกษา 3 ปี

แจกทุนเรียนดี

โรงเรียนแจกทุนเรียนดี นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป พร้อมทั้งมีพฤติกรรมดีเรียนฟรี 1 ภาคเรียน ไม่ใช่ทุนต่อเนื่องแต่ขึ้นอยู่กับผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน

ฝึกงานกับสถานประกอบการ

เรียนรู้และนำประสบการณ์การเรียนไปใช้งานจริง ได้ฝึกงานกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง

ลดค่าลงทะเบียนเรียน

โรงเรียนลดค่าลงทะเบียนเรียน 500 บาท สำหรับนักเรียนที่มีการสมัครเรียนและชำระค่าลงทะเบียนตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด ทั้งในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
โรงเรียนในเครือ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ใกล้ที่ไหน...เรียนที่นั่น

หนึ่งในเครือข่ายการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยปทุมธานีสนับสนุนให้การศึกษาขยายไปสู่ทุกพื้นที่